LG 1500+
LG 1200+
MD 1000+
SM 768+
XS mobile

Ochrona Środowiska

Kontakt w sprawach środowiskowych i wodnoprawnych: 606 935 128

Podział na świadczone usługi w zależności od etapu:

I. Etap projektowy

Operaty wodnoprawne

Więcej: art. 409 ustawy Więcej o zgodach wodnoprawnych

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Więcej: art. 62a ustawy Więcej o decyzjach środowiskowych

Raporty o oddziaływaniu na środowisko i na obszar Natura 2000

Więcej: art. 66 ustawy

Zgłoszenia wodnoprawne

Więcej: art. 421 ustawy

Oceny wodnoprawne

Więcej

Prognozy oddziaływania na środowisko

Więcej: art. 51 ustawy

Ekofizjografie

Więcej

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Więcej: art. 180a i 181

Zezwolenia na przetwarzanie odpadów i na zbieranie odpadów

Więcej: art. 41

Analizy i prognozy hałasowe

Analizy i prognozy zanieczyszczeń gazowych i pyłów

Inwentaryzacje drzew i krzewów do wycinki

Monitoringi przyrodnicze przedrealizacyjne

Wnioski na odstępstwa od zakazów wskazanych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody

Więcej: art. 51 i 52

Projekty kompensacji

Więcej: art. 35

Pozwolenia zintegrowane

Więcej: art. 180 i 181

Inne

II. Etap Wykonawczy:

Nadzory przyrodnicze

Oględziny ornitologiczne przed wycinką

Monitoringi w trakcie prowadzenia prac

Inne

III. Etap Powykonawczy:

Monitoring porealizacyjne

Analizy porealizacyjne

Więcej: art. 83 ustawy

Pomiary emisji hałasu

Pomiary immisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów

Badania zanieczyszczeń w ściekach oraz wodach opadowych lub roztopowych

Zdjęcie liścia